Algemene voorwaarden

en

Algemene voorwaarden digitale producten

Axis Osteopathie - Blijvend PijnVrij

E-books

(Versie juni 2023)

Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij stelt zich graag aan jou voor!
Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij is als eenmanszaak opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61385336 en ook wel bekend onder de handelsnaam Axis Osteopathie.

Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij werkt met algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden kunnen zijn te vinden op de website en kan op verzoek kosteloos worden toegezonden. Deze voorwaarden gelden voor de digitale producten van Blijvend PijnVrij

Axis Ostheopathie - Blijvend PijnVrij

Samuel Draijer
Zeilmakerstraat 37
9403 VA ASSEN

www.blijvend-pijnvrij.nu
E. | info@blijvend-pijnvrij.nu
M. | 06 – 36 03 00 25
Kvk. | 61385336

Traject

Training, advisering, coaching en behandeling | Osteopathie

(Versie juni 2023)

Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij stelt zich graag aan jou voor!
Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij is als eenmanszaak opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61385336 en ook wel bekend onder de handelsnaam Axis Osteopathie.

Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij werkt met algemene voorwaarden.
Deze algemene voorwaarden kunnen zijn te vinden op de website en kan op verzoek kosteloos worden toegezonden. Deze voorwaarden gelden voor het Blijvend PijnVrij traject

Axis Ostheopathie - Blijvend PijnVrij

Samuel Draijer
Zeilmakerstraat 37
9403 VA ASSEN

www.blijvend-pijnvrij.nu
E. | info@blijvend-pijnvrij.nu
M. | 06 – 36 03 00 25
Kvk. | 61385336

Algemene Voorwaarden digitale producten

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en bestellingen van digitale producten die te koop worden aangeboden op www.blijvend-pijnvrij.nu. Gebruik maken van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling (m.a.w. downloaden van gratis of betaalde producten(e-books)) via de webshop van Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij houdt in dat je deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.
 1. Aanbiedingen, prijzen en betalingen

 2. 1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s en inclusief BTW.
  2. De betaling van de aangeboden digitale producten op www.blijvend-pijnvrij.nu geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes. Het product wordt digitaal en na de succesvolle betaling automatisch via email geleverd, is via een link te downloaden of geeft gegevens die nodig zijn om toegang tot het product te krijgen.
  3. Met de plaatsing van een bestelling en de betaling van een digitaal product gaat de koper een definitieve koopovereenkomst aan met Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij
  4. Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de digitale producten. Het intellectueel eigendomsrecht en de wettelijke auteurschap blijven te allen tijde bij Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij.

 3. Intellectuele eigendomsrechten

 4. 1. Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende digitale producten, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij. Je verplicht jezelf ertoe iedere handeling na te laten, die inbreuk doet op het intellectueel eigendomsrecht.
  2. Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij garandeert dat de aan je geleverde digitale producten geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden.

 5. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

 6. 1. Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende producten.
  2. Correspondentie en/of levering vindt plaats via email en internet. Je bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste(email)adres aan Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij. Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor het juist instellen van uw PC en eventueel aanwezige programma’s zoals firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan je verstuurde berichten en digitale producten kunnen worden ontvangen.

 7. Copyright en niet toegestaan gebruik van downloads

 8. 1. Op de digitale producten van Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij berust copyright. Het is daarom niet toegestaan de gekochte digitale producten te kopiëren en /of te verspreiden en/of commercieel te exploiteren.
  2. Het is niet toegestaan om “afgeleide werken” te maken door de downloads te modificeren en vervolgens te verspreiden of commercieel te exploiteren.

 9. Bestelling annuleren

 10. 1. Op digitale producten van Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij geldt geen recht van retour. Annuleren van reeds uitgevoerde en geleverde bestelling is om deze reden niet mogelijk.

 11. Diversen

 12. 1. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.
  2. Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  3. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Inleiding

Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij richt zich met name op het helpen van mensen – zowel individueel als in groepsverband – met fysieke en mentale gezondheidsklachten gezond, fit en pijnvrij te worden. Dit wordt bewerkstelligd door middel van behandeling, advisering, training en coaching, alles in de meest ruime zin van het woord. Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij werkt met algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden kunnen op verzoek kosteloos worden toegezonden. Deze algemene voorwaarden gelden voor zowel consumenten als zakelijk afnemers (bedrijven). Daar waar specifieke bepalingen enkel gelden voor de ene of de andere doelgroep, zal dit altijd uitdrukkelijk worden vermeld.
Hieronder worden allereerst de begrippen toegelicht die je in dit document leest, zodat daar geen onduidelijkheid over kan bestaan. Verder lees je in de artikelen onder welke voorwaarden Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij haar diensten en/of producten levert.
Voor de leesbaarheid van het document is gekozen om in plaats van ‘opdrachtgever’ in de jij- en wij-vorm te schrijven.
 1. Aanbiedingen, Prijzen en betalingen

 2. a) Aanbieding: de rechtshandeling, het aanbod – al dan niet mondeling – die na jouw aanvaarding tot een overeenkomst leidt (zoals bedoeld in artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek).
  b) Annulering: Alle vormen van beëindigen of ontbinden van de overeenkomst.
  c) Bedenktijd: de termijn waarbinnen je gebruik kunt maken van het herroepingsrecht.
  d) Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor jou om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
  e) Koop op afstand: een overeenkomst waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals telefonische of digitale verkoop. f) Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij ter beschikking stelt die jij kunt invullen wanneer je gebruik wilt maken van het herroepingsrecht.
  g) Offerte: Elke aanbieding van Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij die aan jou wordt gedaan naar aanleiding van een verzoek tot het uitvoeren van een opdracht.
  h) Opdracht: De dienstverlening of het product dat door Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij geleverd wordt.
  i) Opdrachtgever: de natuurlijke persoon (consument) of rechtspersoon (bedrijf) met wie Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij de overeenkomst sluit.
  j) Overeenkomst: de afspraak of afspraken, zowel mondeling als schriftelijk, tussen jou en Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij waarin omschreven dan wel mondeling besproken is, staat welke dienst of product Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij tegen welke vergoeding en onder welke voorwaarden zal verrichten.
  k) Overmacht: naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt verstaan onder overmacht, wordt hieronder verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij geen invloed kan uitoefenen en waardoor Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Ook ziekte valt onder overmacht.
  l) Partijen: Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij en jij samen.
  m) Schriftelijk: Alle communicatie tussen Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij die betrekking heeft op de opdracht zowel elektronisch, via social media of anderszins.
  n) Vergoeding: Het tarief dat wij voor de opdracht is afgesproken.
  o) Wkkgz: Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg.

 3. Algemeen

 4. 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere (toekomstige) aanbieding, offerte en overeenkomst tussen jou en Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij waarop Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij deze overeenkomst van toepassing heeft verklaard.
  2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende overeenkomsten, behandelovereenkomsten en dienstverlening met jou.
  3. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele vervolgopdrachten of verlengingen van de opdracht.
  4. Door de volgende zaken verklaar jij dat je kennis hebt genomen van de algemene voorwaarden en dat je met deze voorwaarden akkoord gaat:
  • (online) ondertekening of goedkeuring van een offerte of overeenkomst (waarbij de voorwaarden zijn meegezonden of er op adequate en voldoende wijze is gelinkt naar deze voorwaarden); of
  • schriftelijk goedkeurende opdrachtverstrekking (waarbij de voorwaarden vooraf zijn meegezonden of er op adequate en voldoende wijze is gelinkt naar deze voorwaarden); of
  • mondeling goedkeurende opdrachtverstrekking.
  Bij een mondeling aangegane overeenkomst verwijst Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij altijd naar de vindplaats van deze voorwaarden en zal terstond een versie nazenden.
  5. Onderstaande artikelen zijn van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij, voor zover daar in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk van is afgeweken.
  6. Als er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan zal de uitleg moeten plaatsvinden ‘naar de geest’ (dus wat er oorspronkelijk is bedoeld) van deze voorwaarden.
  7. Als een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
  8. We zullen vervolgens samen overleggen om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen af te spreken. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht genomen.

 5. Totstandkoming overeenkomst

 6. 1. De overeenkomst komt tot stand na jouw (mondeling of schriftelijke) aanvaarding van het aanbod van Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij, inclusief deze algemene voorwaarden. Tot de datum van totstandkoming van de overeenkomst kun je geen rechten ontlenen aan uitingen, gevoerde gesprekken, gedane uitlatingen, toezeggingen et cetera, alles in de meest ruime zin van het woord.
  2. Het aanbod van de opdracht geeft zo duidelijk mogelijk weer wat de omvang en inhoud van de opdracht betreft, wat de duur ervan is en wat de gevraagde vergoeding is.
  3. Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, als deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
  4. Alle offertes en prijsopgaven door Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij zijn geheel vrijblijvend en niet bindend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke aanbieding is medegedeeld en daarbij ook een termijn van aanvaarding is gesteld.
  5. Eveneens heeft Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij te allen tijde het recht om prijswijzigingen door te voeren. Jij hebt, nadat dit kenbaar is gemaakt, 7 dagen het recht om af te zien van de overeenkomst. Een jaarlijkse indexering, maar ook indien aantoonbaar inkoopprijzen zijn verhoogd, zijn altijd redenen tot een prijswijziging en geven jou niet het recht de overeenkomst te ontbinden.
  6. De in de offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
  7. Als jouw aanvaarding op onderdelen afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij daar niet aan gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij anders aangeeft.
  8. Offertes en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
  9. Jij bent verantwoordelijk voor een tijdige, juiste en volledige aanlevering van gegevens en informatie waarop Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij het aanbod baseert.

 7. De uitvoering van de overeenkomst

 8. 1. Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij zal zich inspannen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren (inspanningsverplichting).
  2. Jij bent verantwoordelijk voor het tijdig en volledig aanleveren van informatie, die noodzakelijk is om de opdracht uit te kunnen voeren. Dit gebeurt zowel op eigen initiatief als op verzoek van Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij.
  3. Van jou wordt volledig commitment verwacht, omdat dit noodzakelijk is voor het welslagen van de behandelingen.
  4. Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen, zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
  5. De behandeltrajecten die Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij uitvoert, kunnen tot (neven)effecten leiden. Denk hierbij aan dat jij meer leiderschap toont, kiest voor jezelf tot en met het verbeteren (of verbreken) van relaties of het aangaan van een nieuwe functie(s). Mochten deze beslissingen/eigen initiatieven van jou op enigerlei wijze negatieve gevolgen hebben, dan kan Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld (indirecte en gevolgschade is uitgezonderd: zie verder artikel 10).
  6. Je bent zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van de instructies en het nemen van eventuele supplementen en (voorgeschreven) medicatie.
  7. Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij heeft te allen tijde het recht om de uitvoering van de overeenkomst aan te passen of te wijzigen. Daarbij wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de overeengekomen opdracht. Denk hierbij aan de aanpassing of wijziging van een programma.
  8. De looptijd van een behandeltraject duurt gemiddeld 8-10 weken, met een aantal ‘1-op-1 momenten’ en een evaluatie na 4 maanden, tenzij anders overeengekomen. De duur wordt vooraf altijd duidelijk gecommuniceerd.

 9. Inschakelen van derden

 10. 1. Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden (zoals bijvoorbeeld specialisten, experts, trainers, adviseurs), zeker als een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  2. Indien de opdrachtgever derden inschakelt, welke van invloed zijn voor de uitvoering van de opdracht, zal Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij zo nodig communiceren.

 11. Betaling(svoorwaarden)

 12. 1. Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij houdt een betaaltermijn aan van 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek, verrekening of opschorting, tenzij anders is vermeld op de factuur.
  2. Facturatie gebeurt digitaal of via de website (Mollie).
  3. Facturatie gebeurt altijd voorafgaand aan een traject, tenzij partijen hier van te voren andere afspraken over hebben gemaakt.
  4. Voor trajecten bestaat de mogelijkheid om in onderling overleg in termijnen te betalen. Hiervoor geldt altijd een opslag van een aanbetaling van 5%.
  5. Indien de opdrachtgever in termijnen betaalt, dan bestaat altijd de mogelijkheid om boetevrij het op dat moment resterende bedrag af te lossen. Partijen kunnen hierover concrete afspraken maken.
  6. De eventuele kosten die Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals materiaal, kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven, en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d., zijn inbegrepen, tenzij uit het aanbod anders blijkt.
  7. Bij behandeling buiten Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij standplaats (aan huis of andere locatie), is in overleg. Er kunnen reis- en verblijfkosten in rekening gebracht worden.
  8. Als jij de betalingstermijn heeft overschreden, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Jij bent dan een rente verschuldigd van 2% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand zal worden aangemerkt). De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
  9. Bij overschrijding van de betaaltermijn zal door Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij een aanmaning tot betaling worden verstuurd. Wanneer je binnen 14 dagen nog niet aan de verplichtingen hebt voldaan, ben je vanaf dit moment de wettelijke rente plus de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag. Dit is berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
  10. Bij overschrijding van de betaaltermijn heeft Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij het recht de uitvoering van de opdracht of levering van een product op te schorten. Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever hierdoor lijdt.
  11. Indien hetgeen in lid 8, zich voordoet, heeft Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij het recht de kosten die dit met zich meebrengt, naar jou door te voeren.
  12. Eventuele andere bijkomende kosten, zoals gerechtelijke incasso- en executiekosten, zullen eveneens op jou worden verhaald.
  13. Bij het niet naleven van de betalingsvoorwaarden heeft Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij het recht de opdracht meteen te stoppen. Dit ontslaat je niet van jouw betaalverplichting.
  14. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de factuur dienen meteen, maar uiterlijk binnen 14 dagen, na constatering gemeld worden bij Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij. Deze bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.
  15. Als je een bestaande klant bent, kan Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij besluiten af te wijken van het bepaalde in dit artikel.

 13. Ontbinding, opschorting en annulering(svoorwaarden)

 14. 1. Zowel jij als Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, waarmee alle verschuldigde bedragen direct opeisbaar worden wanneer ten aanzien van de andere partij;
  i) een verzoek tot faillissement;
  ii) (voorlopige) uitstel van betaling;
  iii) of schuldsanering;
  wordt ingediend, zonder enige verplichting van Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.
  2. Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij heeft bij annulering het recht om eventuele schadevergoeding en annuleringskosten te eisen. Deze bestaan uit alle tot dan toe gemaakte kosten en de redelijke kosten van gederfde winst.
  3. (Online) Programma/traject Bij het volgen van het traject, geldt het volgende: Voor het deelnemen aan een programma/traject is 100% commitment gevraagd. Annulering is tijdens de looptijd van een traject niet mogelijk. Als jij om welke reden dan ook zelf besluit te stoppen, is er geen restitutie van het afgesproken totaalbedrag mogelijk. Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij heeft bij annulering voor aanvang van het behandeltraject (dat wil zeggen er zijn nog geen handelingen uitgevoerd en er is nog niet gestart met het online leertraject) het recht om eventuele schadevergoeding en annuleringskosten te eisen, die bestaan uit:
  a. Annulering binnen 24 uur: 30% van het totaalbedrag;
  b. Annulering tussen 1 week en 24 uur: 20% van het totaalbedrag;
  c. Annulering tussen 1 en 2 weken: 10% van het totaalbedrag.
  Alle ontvangen documenten en andere ontvangen zaken dienen na het annuleren te worden geretourneerd, teruggezonden of teruggegeven. De toegang tot de online (leer)omgeving en eventuele andere systemen, zal worden ontzegd.
  4. Het afzeggen van een losse boeking/afspraak (ook binnen een traject) kan kosteloos tot 48 uur van te voren. Binnen deze 48 uur heeft Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij het recht om extra kosten in rekening te brengen, zoals kosten voor geboekte ruimten, reis- en verblijfkosten, annuleringskosten et cetera. Alleen Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij kan hierover met jou alternatieve afspraken maken.
  5. Tickets/Events/Workshops/Masterclass/Training/Webinar/(Online) materiaal Dit is niet restitueerbaar. Wel is het mogelijk om iemand anders in de plaats te laten komen dan wel een vergelijkbaar aanbod te krijgen (denk aan ticket voor een nieuwe datum).
  6. Wanneer jij (of jouw vervanger) op de dag van het event/workshop/masterclass/training/ webinar zonder afmelding niet aanwezig bent, wordt dit beschouwd als annulering. Het is dan niet meer mogelijk om deel te nemen op een andere datum of een ander event/workshop/masterclass/ training/webinar te bezoeken.
  7. Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij kent een coulanceregeling, die inhoudt dat door Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij aan te merken bijzondere gevallen er kan worden besloten af te wijken van hetgeen van bovenstaande annuleringsbeleid.
  8. Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij heeft het recht een afspraak te annuleren dan wel te verzetten, omdat er niet naar behoren uitvoering kan worden gegeven aan de overeenkomst dan wel er sprake is van overmacht. Denk hierbij expliciet aan ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgevallen binnen de familie- en vriendenkring.
  9. Is Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst, dan leidt dat niet tot restitutie van de overeengekomen prijs en/of vergoeding van schade, maar zal Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij zich naar redelijkheid inspannen om alsnog deugdelijk na te komen. Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij zal daarvoor geen kosten in rekening brengen.

 15. Herroepingsrecht en uitsluiting herroepingsrecht

 16. NB. Dit artikel geldt uitsluitend voor consumenten.
  1. Bij de koop op afstand van diensten heb je de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
  2. Wanneer je gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht ben je verplicht dit binnen 14 dagen, kenbaar te maken aan Axis Osteopathie Blijvend PijnVrij PijnVrij.
  3. Als je een bedrag betaald hebt, zal Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen.
  4. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door jou is gebruikt tenzij de je nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
  5. Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij kan jouw herroepingsrecht uitsluiten voor diensten zoals hierna omschreven.
  6. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts als Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
  7. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor te leveren diensten die direct (althans binnen 14 dagen) worden geleverd, voor zover: – de nakoming is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande toestemming door jou; en – jij hebt verklaard dat je daarmee afstand doet van het recht van ontbinding.

 17. Overmacht

 18. 1. Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens jou als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
  2. Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan heeft iedere partij het recht de overeenkomst te ontbinden (naast de bepalingen uit artikel 9), zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
  3. Als Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, heeft Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij het recht om het reeds nagekomen (respectievelijk na te komen gedeelte) separaat te factureren. Je bent verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
  4. In geval van overmacht zal Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij zich naar redelijkheid inspannen om je desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

 19. Aansprakelijkheid

 20. De leden 1 t/m 6 gelden alleen voor zakelijke afnemers:
  1. Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij is uitsluitend aansprakelijk voor toerekenbare, directe schade.
  2. Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij is enkel aansprakelijk tot de hoogte van de uitkering van de verzekeraar. Mocht de verzekeraar onverhoopt niet overgaan tot uitkering, dan is Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij aansprakelijk tot de factuurwaarde, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  3. Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij is bovendien slechts aansprakelijk indien je aantoont schade te hebben geleden door een toerekenbare tekortkoming (oftewel een fout).
  4. Aansprakelijkheid van Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
  5. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.
  6. Bovenstaande leden gelden in alle gevallen tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij.
  Leden 7 t/m 11 gelden uitsluitend voor consumenten:
  7. Je bent te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het geestelijke en lichamelijke welbevinden tijdens en na het gebruik van de diensten & producten van Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij en kan Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij niet aansprakelijk stellen voor het correct dan wel incorrect toepassen van alle aan Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij gerelateerde diensten.
  8. Indien Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij aansprakelijk zou zijn, dan geldt dit in ieder geval niet voor:
  a. fouten of tekortkomingen in het materiaal dan wel de gegevens die door jou ter hand zijn gesteld;
  b. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen;
  c. fouten of tekortkomingen van door of namens Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij ingeschakelde derden; d. Overmachtssituaties; tenzij er een wettelijke verplichting daartoe geldt.
  9. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij slechts aansprakelijk voor het bedrag dat de verzekeraar uitkeert en mocht dit onverhoopt niet zo zijn, tot vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere andere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
  10. Aansprakelijkheid van Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is geheel uitgesloten.
  11. Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij of er een wettelijke verplichting hiertoe geldt, is de aansprakelijkheid van Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij tot de vergoeding van Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij voor de opdracht beperkt, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  12. Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij is niet aansprakelijk voor schade als het gevolg van door Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij ingeschakelde derden, ongeacht of deze derden op advies of met toestemming van de opdrachtgever zijn ingeschakeld.
  13. Je vrijwaart Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij hiertegen en stelt Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij schadeloos voor alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.

 21. Welzijn

 22. 1. Je verklaart jezelf voldoende op de hoogte te hebben gesteld van de aard en inhoud van de desbetreffende diensten van Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij.
  2. Als je twijfelt of het gepast is om deel te kunnen (blijven) nemen aan een dienst, uit oogpunt van zijn/haar welzijn, is het oordeel van Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij doorslaggevend.

 23. Intellectuele Eigendomsrechten

 24. Je mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door of namens Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij geproduceerde methoden, adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest (al dan niet met inschakeling van derden) verveelvoudigen, openbaren en/of exploiteren.

 25. Klachten

 26. 1. Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij doet er alles aan om de dienstverlening zo optimaal mogelijk te laten verlopen.
  2. Mocht je desondanks toch een klacht hebben over de uitvoering van de overeenkomst, dan zul je Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij hiervan schriftelijk in kennis moeten stellen.
  3. Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij is aangesloten bij Nederlands Register voor Osteopathie (NRO).
  4. Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij zal eerst de klacht proberen minnelijk op te lossen. Mochten wij samen niet tot een tevreden afhandeling komen, dan bestaat de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de klachtencommissie of klachtenfunctionaris van NRO waarmee Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij voldoet aan de eisen die de Wkkgz stelt.
  5. Klachten geven je niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.
  6. Klachten over geleverde diensten kunnen nooit een reden zijn voor het bedingen van een korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 27. Geheimhouding en privacy/AVG

 28. 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de uitvoering van de opdracht.
  2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
  3. De geheimhoudingsverplichting geldt niet indien: – Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij verplicht is tot openbaarmaking op grond van de wet of een bindende uitspraak van de rechter of overheidsorgaan; – de informatie algemeen bekend wordt; – Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij optreedt voor zichzelf in een juridische procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
  4. Persoonsgegevens die Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij verwerkt, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel en grondslag. Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 29. Wijziging voorwaarden en vindbaarheid

 30. 1. Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij is te allen tijde gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
  2. Eventuele wijzigingen van deze voorwaarden zijn dan ook steeds van toepassing.
  3. De meest actuele versie van de voorwaarden is steeds vindbaar via de website van Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij.

 31. Geschillenregeling en toepasselijk recht

 32. 1. Van een geschil is sprake als één van de partijen dat stelt.
  2. Partijen zullen zich eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg op te lossen. Mocht dat niet lukken dan kunnen partijen een beroep doen op de rechter.
  3. De rechtbank in het arrondissement van de vestigingsplaats van Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Axis Osteopathie – Blijvend PijnVrij behoudt het recht om een geschil aan een andere rechter voor te leggen.
  4. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook in het geval je een buitenlandse opdrachtgever bent.